Szanowni Państwo!

Podobnie jak Państwo, mieszkam w Gminie Piaseczno. W naszej małej Ojczyźnie, bardzo bliskiej mojemu sercu, pracuję, a moje dzieci chodziły do tutejszych szkół, jedno z nich nadal uczęszcza. Podobnie jak Wy, to tu stoję w coraz większych korkach, robię zakupy, spędzam wolny czas. W ostatnich miesiącach i latach, mieszkając tutaj i pracując na rzecz naszej Gminy, a przy tym spotykając się z jej mieszkańcami oraz wsłuchując się w ich głosy, przekonałam się jak liczne obszary funkcjonowania naszej gminy wymagają zdecydowanej poprawy. Mając na względzie moje wykształcenie, doświadczenie oraz znajomość lokalnych problemów, a przy tym dostrzegając realne możliwości poprawy sposobu zarzadzania zadaniami istotnymi dla mieszkańców, by były one realizowane skutecznie i efektywnie, zdecydowałam się podjąć wyzwanie i kandydować na urząd Burmistrza Piaseczna.

Decyzję tę podjęłam z pełną odpowiedzialnością, kierując się znajomością funkcjonowania samorządu, wynikającą z wieloletniej pracy w Urzędzie Powiatowym oraz Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego, którym zarządzałam przez długi czas. Administrację publiczną oraz urzędy poznałam zarówno od strony interesanta, jak i od strony organu prowadzącego. Znam kompetencje oraz możliwości inicjowania i wspierania działań gminy przez burmistrza. Zamierzam efektywnie współpracować z radnymi, nie kierując się przy tym przynależnością partyjną. Nie obiecuję Państwu przysłowiowych "gruszek na wierzbie", ale mogę zapewnić, że wiem co można robić lepiej, szybciej i taniej, a przede wszystkim, że podejmując jakiekolwiek decyzje będę słuchać Waszych głosów. Jak wiemy z doświadczenia ostatnich lat, obecne władze niestety nie zawsze szanowały stanowisko lokalnej społeczności, a zrównoważony rozwój naszej Gminy okazał się być jedynie hasłem. Jeśli obdarzycie mnie Państwo Waszym zaufaniem i oddacie na mnie swój głos, to się zmieni.    

Z Piasecznem, jako mieszkanka miasta, jestem związana od 2008 roku, a od 2006 jako pracownik Urzędu Powiatowego. W 2014 roku zamieszkałam w Józefosławiu. Mam 41 lat, jestem żoną i mamą trójki dzieci. Z wykształcenia jestem inżynierem geodetą i rzeczoznawcą majątkowym, wykładam na wyższych uczelniach. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskałam na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Przez kilka lat pracowałam jako biegły sądowy. Należę do Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Jako mieszkaniec Gminy Piaseczno i pracownik Urzędu, doskonale orientuję się w potrzebach lokalnych. W swojej pracy wyznaczam jasno określone cele, które konsekwentnie realizuję. Nie ma i nie było dla mnie spraw niemożliwych. Jestem osobą pracowitą, ambitną i rzetelną. Nie chodzę na skróty. Moją mocną stroną jest organizacja i profesjonalizm, otwartość na współpracę i zaangażowanie. Wiem, że ciężka praca, połączona z wiedzą i doświadczeniem, przekłada się na sukces.

Uważam, że w samorządzie liczą się ludzie, nie partie polityczne. Tylko wspólna i zgodna praca przedstawicieli różnych środowisk jest gwarantem zrównoważonego rozwoju naszej małej Ojczyzny - Gminy Piaseczno i znajdujących się na jej obszarze miejscowości.    

21 października 2018 roku proszę o Państwa głosy!

Z wyrazami szacunku,
Monika Jaroszewska

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Radna Miasta i Gminy Nr 1, Okręg 3, Lista nr 17

PROGRAM WYBORCZY

1. POPRAWA KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Piaseczno zasługuje na sprawną i drożną komunikację wewnętrzną oraz połączenia z sąsiednimi gminami, która stanowi wizytówkę Piaseczna.

Celem Programu POPRAWA KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ jest:

 • udrożnienie połączeń Piaseczno - Warszawa (ulicą Puławską i Puławską BIS) oraz docelowe skorelowanie połączeń z linią kolejową SKM (Szybka Kolej Miejska Warszawa – Radom) i Trasy Siekierkowskiej, w przypadku jej budowy,
 • usprawnienie i udrożnienie komunikacji wewnętrznej w całej gminie Piaseczno tj. mieście i na obszarach wiejskich, w tym poprawa komunikacji (południowa obwodnica miasta Piaseczna) i usprawnienie połączeń z nowobudowaną drogą ekspresową S-7,
 • modernizacje i budowy istniejących/nowych dróg gminnych, nawierzchnie asfaltowe i chodniki, remonty i modernizacje infrastruktury drogowej, odwodnienia ulic, parkingi P&R,
 • dostosowanie komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, rozbudowa wewnętrznej sieci komunikacji publicznej, w tym I strefa biletowa, po analizie możliwości bezpłatna komunikacja publiczna,
 • budowa ciągów pieszo – rowerowych na terenie gminy,
 • modernizacje i budowa nowego oświetlenia ulic,
 • poprawa bezpieczeństwa na drogach.

2. INWESTYCJE WODNO – KANALIZACYJNE

Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Piaseczna, w tym poprawa ilości i jakości wody pitnej oraz dążenie do obniżenia kosztów wody.

Celem Programu INWESYCJE WODNO – KANALIZACYJNE jest systemowa poprawa jakości funkcjonowania sieci zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tj.:

 • rozsądne projektowanie i budowa brakujących sieci wodno – kanalizacyjnych,
 • modernizacje i inwestycje w stacje uzdatniania wody na terenie gminy w celu poprawy ilości i jakości wody, w tym uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców wody,
 • ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej,
 • budowa zbiorników retencyjnych,
 • hermetyzacje oczyszczalni ścieków w celu eliminacji odorów oraz ich modernizacje,
 • hermetyzacja oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej w celu eliminacji odorów,
 • dążenie do niezależności energetycznej w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zapobieganiu emisji CO2 – SMOG,
 • zapewnienie dostępu do wody pitnej w szkołach i instytucjach użytku publicznego.

3. EDUKACJA PIASECZNA

Zdolne i dobrze wykształcone dzieci i młodzież to inwestycja w przyszłość Piaseczna.

Celem programu EDUKACJA PIASECZNA jest zapewnienie kompleksowego programu szkolno – wychowawczego, w tym:

 • podnoszenie jakości kształcenia poprzez: zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju i dydaktyki, doposażenie sprzętu komputerowego, pracowni naukowych i dydaktycznych, dofinansowanie do zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, system wsparcia np. stypendia dla dzieci zdolnych i utalentowanych, zajęcia wyrównawcze,
 • rozgęszczenie i poprawa jakości placówek oświatowych, w tym budowa lub rozbudowa nowych/istniejących szkół gminnych i innych placówek oświatowych,
 • budowa i wsparcie żłobków i przedszkoli publicznych oraz publiczno – prawnych na terenie gminy Piaseczno,
 • wsparcie prywatnych przedszkoli, w tym uczciwe naliczanie dotacji,
 • lobbowanie na rzecz utworzenia/budowy nowego liceum na terenie gminy Piaseczno.

4. ROZSĄDNA POLITYKA PRZESTRZENNA

Racjonalizm w planowaniu przestrzeni z zachowaniem odpowiednich proporcji pomiędzy dobrem mieszkańców a aktywnością i możliwościami inwestycyjnymi.

Celem Programu ROZSĄDNA POLITYKA PRZESTRZENNA jest:

 • tworzenie perspektywicznych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • umiejętne planowanie przestrzeni publicznej, uwzględniające interesy mieszkańców dzielnic domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz osiedli mieszkaniowych. Zapewnienie współpracy Gminy z mieszkańcami oraz z inwestorami.

5. GMINA PIASECZNO PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM

Wsparcie i wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości.

Celem programu GMINA PIASECZNO PRZYJAZDNA PRZEDSIĘBIORCOM jest:

 • zapewnienie współpracy i wsparcia dla lokalnego biznesu,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • podejmowanie inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej,
 • obniżenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej,
 • liberalizacja podatków lokalnych, w tym ich obniżenie,
 • promocja i sprawna obsługa administracyjna przedsiębiorców,
 • wsparcie lokalnych rolników poprzez dotacje dla spółki wodnej Piaseczno – na konserwacje i utrzymanie rowów.

6. POMAGAJMY I WSPIERAJMY

Wśród nas są niepełnosprawni, biedniejsi, starsi, skrzywdzeni i potrzebujący – oni potrzebują naszej pomocy.

Celem Programu POMAGAJMY i WSPIERAJMY jest zapewnienie nie tylko doraźnej, ale systemowej i kompleksowej pomocy dla każdej grupy mieszkańców Piaseczna, którzy znaleźli się w sytuacji, gdzie pomoc im jest niezbędna. Podstawowymi kierunkami programu są:

 • budowa mieszkań komunalnych i socjalnych,
 • pomoc najbiedniejszym mieszkańcom,
 • likwidacja barier ruchu ulicznego dla niepełnosprawnych,
 • udogodnienia w organizacji zajęć życia codziennego dla niepełnosprawnych, w tym pomoc w uzyskaniu lokalu, wsparcie w zakresie działań opieki wytchnieniowej oraz wsparcie finansowe lub rzeczowe,
 • wzmożenie i promocja wolontariatu,
 • aktywizacja osób starszych poprzez ideę Klubów Seniora.

7. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA i ZDROWIE

Zgodnie z zasadą, że w zdrowym ciele – zdrowy duch.

Celem programu KULTURA, SPORT, TYRYSTYKA I ZDROWIE jest:

 • wsparcie i promocja inicjatyw i środowisk twórczych, w tym budowa sali kulturalno – widowiskowej,
 • zapewnianie środków finansowych na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, stypendia sportowe, w tym wsparcie dla profesjonalnych klubów i drużyn sportowych,
 • wsparcie i poprawa bazy sportowej poprzez budowę centrum basenowo - sportowego wraz z aquaparkiem (w tym wodnych placów zabaw),
 • tworzenie gminnych klubów sportowych na terenach wiejskich,
 • lobbowanie na rzecz budowy basenu z wodami termalnymi,
 • dalsza modernizacja stadionu miejskiego,
 • edukacja kulturalna, kulturalna, sportowa i turystyczna oraz prozdrowotna,
 • realizacja potrzeb w zakresie służby zdrowia tj. wyposażenia w sprzęt medyczny i wzmocnienie etatów,
 • tworzenie spokojnych zakątków zieleni dla odpoczynku,
 • budowa mini tężni solankowej.

8. ZIELONE PIASECZNO - ZIELONA GMINA

Stawiamy na zieleń i przyjazny krajobraz, dość betonowania miasta i osiedli, „zielone światło” - dla tętniących życiem miejsc zielonych służących rekreacji i wypoczynkowi.

Celem programu ZIELONE PIASECZNO – ZIELONA GMINA są:

 • sadzenie drzew, pasy zieleni, zalesienia, dolesienia i inne formy nasadzeń,
 • tworzenie nowych skwerów, parków, parków kieszonkowych i innych miejsc wypoczynku,
 • zwiększenie środków na zapewnienie dbałości i odpowiedniego serwisowania miejsc pożytku publicznego, w tym również na utrzymanie czystości, pielęgnacje terenów zielonych oraz miejsc rekreacji i wypoczynku, doposażenie placów zabaw, zapewnienie ławeczek wzdłuż dróg, koszów i inne,
 • systemowy pomiar hałasu i podejmowanie działań inicjujących w celu obniżenia dyskomfortu, w tym nasadzenia zieleni.
 • zwiększenie środków na zapewnienie dbałości i odpowiedniego serwisowania miejsc pożytku publicznego, w tym również na utrzymanie czystości, pielęgnacje terenów zielonych oraz miejsc rekreacji i wypoczynku, doposażenie placów zabaw, zapewnienie ławeczek wzdłuż dróg, koszów i inne, w tym powołanie pełnomocnika ds. pielęgnacji i utrzymania terenów pożytku publicznego.

9. STOP DLA SMOGU

Wielopłaszczyznowa walka ze smogiem z myślą o współczesnych i przyszłych pokoleniach piaseczynian.

Celem programu STOP DLA SMOGU jest podjęcie szeregu inicjatyw społecznych oraz realizacja różnorodnych inwestycji mających na celu działania zmierzające do ograniczenia smogu w Piasecznie takich jak:

 • nasadzania roślin (jako podstawowy, najszybszy i jednocześnie najtańszy sposób walki ze smogiem),
 • monitorowanie smogu oraz rozwiązania fotowoltaiczne,
 • dopłaty do wymiany pieców na ekologiczne,
 • rozwój sieci rowerów miejskich oraz ekologicznej komunikacji publicznej.

10. CHCEMY BYĆ DUMNI Z PIASECZNA

Każdy z nas – mieszkańców miasta i gminy Piaseczno, utożsamia się z tym regionem, z jego historią, kulturą i tradycją. Poczucie więzi i integracji z innymi mieszkańcami rozwija lokalną świadomość i chęć bycia dumnym z Piaseczna.

Celem programu CHCEMY BYĆ DUMNI Z PIASECZNA jest:

 • rewitalizacja zabytków i budynków, w tym odrestaurowanie pierzei ulic, obiektów małej architektury, powrót do klimatycznego miasta Piaseczna,
 • utworzenie ścieżek edukacyjno – turystycznych na terenie całej gminy,
 • uporządkowanie doliny rzeki Jeziorki w celu zachowania naturalnego środowiska i utworzenie ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Jeziorki,
 • utworzenie i pielęgnacja miejsc wypoczynkowych do integracji społecznej, placów zabaw dla dzieci,
 • organizacja imprez i spotkań kulturalno – artystycznych.

11. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Jawność i realny wpływ. Administracja to służba i powołanie na rzecz mieszkańców.

Celem programu SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE jest zapewnienie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w kreowaniu polityki całej gminy:

 • jawny rejestr umów i realizacja pozycji budżetowych,
 • rozwój idei budżetu obywatelskiego,
 • rozwój idei Młodzieżowej Rady Gminy i Piaseczyńskiej Rady Seniorów oraz innych stowarzyszeń działających na terenie Piaseczna,
 • projekt nowego ratusza przyjaznego dla każdego mieszkańca Piaseczna, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, starszych czy rodziców z wózkami,
 • sprawna i fachowa obsługa piaseczyńskiego ratusza.

12. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

To wsparcie dedykowane potrzebującym obszarom miasta i gminy Piaseczno poszczególnym osiedlom i wsiom według ich lokalnych potrzeb tzw. programy lokalne oparte na dogłębnej analizie potrzeb, zalet i wad obecnej przestrzeni, rozeznanie i realizacja indywidualnych potrzeb każdej miejscowości czy osiedli dedykowanych poprawie życia lokalnym mieszkańcom obejmujących różne działania takie jak:

 • budowę infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem i systemem ścieżek rowerowych,
 • dostosowanie komunikacji publicznej,
 • poprawę funkcjonowania placówek oświatowych: budowy / rozbudowy szkół podstawowych oraz żłobków i przedszkoli (partnerstwo prywatno-gminne),
 • budowa / rozbudowa Domów Kultury wraz z aktywacją społeczną wszystkich grup wiekowych,
 • budowa / rozbudowa terenów rekreacyjnych, placów zabaw, miejsc dla dzieci i młodzieży, napowietrznych siłowni
 • terenów zielonych, parków kieszonkowych,
 • dodatkowo rozwój sieci internetowej,
 • poprawa bezpieczeństwa,
 • inne w zależności od lokalnych potrzeb.
PROGRAMY LOKALNE - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Chyliczki / Chylice

Gołków / Głosków

Złotokłos / Henryków / Urocze / Piaseczno Płd.

Józefosław / Julianów / Piaseczno Płn.

Siedliska / Żabieniec

Zalesie Górne / Jesówka / Wólka Kozodawska

Zalesie Dolne

Bobrowiec / Kamionka

Osiedle Jedność

Osiedle Słowicza

Program Wyborczy

Popierają mnie

POPIERAJĄ MNIE

Nasza Gmina - Nasz Powiat

Panią dr inż. Monikę Jaroszewską znam od wielu, wielu lat. To fachowiec i specjalista w zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami posiadająca również dużą wiedzę z zakresu innych dziedzin administracji publicznej. Doskonale zorganizowała pracę najliczniejszego i najtrudniejszego wydziału starostwa powiatowego – Wydziału Geodezji i Katastru, a następnie wyprowadziła wydział z zaległości i innych problemów merytorycznych. W pracy - konkretna i zdecydowana. Potrafi właściwie kierować ludźmi, umiejętnie zarządzać projektami unijnymi, bardzo dobrze radzi sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. Jest skuteczna i oddana pracy na rzecz ludzi. Zaangażowana w sprawy społeczne i obywatelskie. Z czystym sumieniem popieram Panią dr inż. Monikę Jaroszewską na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Dodatkowo jako Sołtys wspieram Panią Monikę Jaroszewską – mieszkankę Józefosławia, bo uważam, że Józefosław zasługuje na swojego Burmistrza.

Jan Adam Dąbek
Starosta Piaseczyński (w latach 2006-2014)
Sołtys wsi Józefosław
Przewodniczący Nasza GMINA – Nasz POWIAT na powiat piaseczyński

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Popieram kandydaturę dr inż. Moniki Jaroszewskiej na stanowisko Burmistrza Piaseczna i jestem przekonany o właściwym rozwoju miasta i gminy pod jej kierownictwem. Jest to bardzo serdeczna i ciepła osoba o wysokiej kulturze osobistej nastawiona na pracę dla mieszkańców Piaseczna i rozwój całej gminy. Jej wiedza, decyzyjność, doświadczenie oraz sposób bycia to typowe cechy Pierwszej Damy Piaseczna. Zna specyfikę gminy i wie jak funkcjonować w administracji publicznej. Rozumie mieszkańców i ich problemy. Praca dla ludzi zawsze dawała jej satysfakcję i spełnienie. Jestem przekonany, że jest najlepszym kandydatem na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno i jedynym słusznym wyborem.

Andrzej Szczurowski
Pełnomocnik Wyborczy KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Ruch Samorządowy "Bezpartyjni"

Bardzo mi miło, że miałem okazję poznać Panią Monikę Jaroszewską – kandydatkę na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Jest to osoba wszechstronnie wykształcona, z dużym doświadczeniem i wiedzą samorządową. Ambitnie i sukcesywnie dąży do celu. Bardzo zależy jej na rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno. Cechuje się pracowitością i rozwagą. Dla niej ważni są przede wszystkim ludzie. Jest najlepszym kandydatem na Burmistrza. Dlatego warto jej zaufać i głosować na Monikę Jaroszewską – osobę niezależną i niepartyjną.

Konrad Rytel
Pełnomocnik KWW Bezpartyjni Samorządowcy na województwo mazowieckie

Koło Terenowe KIKIZ'15 - Piaseczno

Koło Terenowe Kukiz’15 – Piaseczno popiera Monikę Jaroszewską jako niezależną kandydatkę na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
Monika dała się poznać jako osoba kompetentna, silna a zarazem ciepła i serdeczna. Mądra i politycznie niezależna kobieta, jaką jest popierana przez nas kandydatka na burmistrza, może dobrze prowadzić gminy, zjednoczyć mieszkańców wokół ważnych spraw i udowodnić, że samorząd obywatelski znaczy więcej, niż partyjny.

Lucyna Wądołkowska
Przewodnicząca Koła Terenowego Kukiz’15 - Piaseczno

Barbara Rudzinska Mekal

Maria Bernacka Rheims

Andrzej Mizerski

Sylwester Puchała

SPOT

Spot

Media

MEDIA

Kontakt

Kontakt